Zakres transportu

Sprawdź czy możemy przewieźć Twój ładunek

Odpady które mogą zostać przez nas przewożone:

15 01 01          Opakowania z papieru i tektury

15 01 02          Opakowania z tworzyw
                          sztucznych

15 01 03          Opakowania z drewna

15 01 04          Opakowania z metali

15 01 05          Opakowania wielomateriałowe

15 01 06          Zmieszane odpady
                          opakowaniowe

15 01 07          Opakowania ze szkła

16 01 03          Zużyte opony

16 01 17          Metale żelazne

16 01 18          Metale nieżelazne

16 01 19          Tworzywa sztuczne

16 01 20          Szkło

17 01 01          Odpady betonu oraz gruz
                          betonowy z rozbiórek i
                          remontów

17 01 02          Gruz ceglany

17 01 07          Zmieszane odpady z betonu,
  gruzu ceglanego, odpadowych
  materiałów ceramicznych i
  elementów wyposażenia inne
  niż wymienione w 17 01 06

19 12 01          Papier i tektura

19 12 04          Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05          Szkło

19 12 07          Drewno inne niż wymienione
                          w 19 12 06

19 12 08          Tekstylia

19 12 09          Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 12          Inne odpady (w tym zmieszane
  substancje i przedmioty) z
  mechanicznej obróbki
  odpadów inne niż wymienione
  w 19 12 11